Noordwijk advies

 consultancy en interim-management

 

 

 

Paul J.W.M. Trossèl 

 

 

 

 

LinkedIn profiel:

https://www.linkedin.com/in/paultrossel 

Paul is in 1957 geboren te Den Haag en is thans woonachtig in Noordwijk.

Na de middelbare school opleiding heeft Paul naast een volle dagtaak de volgende opleidingen succesvol afgerond:

 -Master of Health Business Administration aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

- Financial Controller aan de Open Universiteit

- Staats Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie (SPD)

 - Diverse andere cursussen en opleidingen op het gebied van management en compliance 

 Profiel

 • Doortastend, peoplemanager, accountable, gericht op inhoud, resultaat gedreven, open, nuchter, integer, afspraak is afspraak, bewust van blootstelling, beheersen van risico's.
 • Dringt snel door tot de essentie van het probleem, kan makkelijk structuur aanbrengen in chaos, reduceert complexiteit, brengt evenwichtige samenhang aan tussen stabiliserende en destabiliserende factoren.
 • Creatief in oplossingen, out of the box benadering, open benadering ten aanzien van elk managementprobleem, stelt veel vragen ("weet weinig").
 • Rationeel, liefde voor feiten en cijfers, rechtlijnig, oneliners, direct, wars van wollige verhalen, kiest voor het noodzakelijke i.p.v. het leuke, missie afmaken.
 • Intuïtief, gevoel voor politieke verhoudingen, speciale neus voor verborgen agenda's.
 • Communiceert helder en duidelijk binnen context.

Resultaten (competence statement)

Algemeen Management:

 • Strategische planning. Huidige situatie (doorlichting), interne analyse (sterkte/ zwakte, 7-S model, portfolio, value chain), nieuwe strategie/ organisatie. Opstellen
 • Strategisch Meerjarenplan, Businessplan, Jaarlijkse doelstellingenplannen, vaststellen van Succes Bepalende factoren en kritische succesfactoren, Balanced Score Card.
 • Corporate Governance (Code Tabaksblat, SOX, Code Goed Verzekeraarschap enz.) 
 • Als lid Management Team (concerncontroller, CFO) leiding geven aan de functies: financiën, automatisering, facilitaire zaken, interne controle (internal auditteam), speciale zaken (fraudeopsporing en –bestrijding), juridische zaken (legal), actuariaat (premievaststelling), kwaliteitsmanagement
 • In alle fasen waarin het bedrijf verkeert: opstart, groeistuip, turnaround, recovery, stabilisatie, liquidatie, afstoten van onderdelen, fusie.
 • Initiatie en realisatie van veranderingsprocessen in de meest brede zin van het woord.
 • Opereren op het snijvlak Business / ICT
 • Supervisie interne functionarissen, klankbord en sparringpartner van directie en management.
 • Adviseur van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen op het gebied van financiën en controlling 

Financieel management:

 • Strategische planning: meerjarenplan met balans-, V&W-, investerings- en cash flow prognose.
 • Tactische planning: budgettering, forecasting
 • Monitoring: organiseren van maandelijkse verslaggeving, opstellen en implementatie van balanced score card systematiek 
 • Jaarafsluiting en rapportage aan stakeholders
 • Rechtmatigheidsrapportages aan toezichthouders zoals De Nederlandsche bank, Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse zorgautoriteit, Ministerie van Justitie, Algemene Rekenkamer (ziekenfonds, zorgkantoren {AWBZ}, zorgverzekeringswet)
 • Reorganisatie van financiële structuur.
 • Risicoanalyse en risico (risk) management.
 • Optimalisatie van Administratieve Organisatie.
 • kostprijs berekening. Activity based Costing, Cost Driver analyses, Value based costing, kostenplaatsmethode
 • Contract management: opstellen, analyse en uitvoeren van contracten.
 • Herhuisvestingstraject van 40 naar 29 locaties: verkoop (alle varianten) huur, koop, sale and lease back constructies
 • WLZ/AWBZ financiering in de meest ruime zin
 • WMO en Jeugdwet invoering bij zorgaanbieders en gemeenten
 • Zorgfinanciering
 • Business control / concern control

 Compliance:

 • Opstellen compliance statement, initiëren compliance beleid in al zijn facetten
 • Opstellen integriteitbeleid
 • Opstellen compliance program en actieplan
 • Opzetten diverse regelingen (integriteitgevoelige functies, regeling privé-belegging transacties, regeling melding interne misstanden (klokkenluiderregeling), gedragsregels enz.)
 • Uitdragen compliance awareness

Project management:

 • Opstellen projectplan: doel, scope, non- scope, tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie
 • Voor alle fases: initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie, nazorg en evaluatie
 • Uitvoering van het projectplan in al haar onderdelen.
 • In het verleden o.a. projecten uitgevoerd op de volgende gebieden: fusie en samenwerking van 20 stichtingen naar 1, integratie financiële disciplines, implementatie nieuwe automatiseringssystemen, compliance, inrichten planning en controlcyclus, rechtmatigheid problematiek, invoering en operatoneel maken van nieuwe wet- en regelgeving, millenniumproblematiek, invoering euro, ABC costing, invoering nieuw beloningssysteem, verplichtingen administratie en integratie van administratie en automatiseringssystemen.

 Werk ervaring

november 2007 – heden 

Noordwijk advies, consultancy en interim-management BV, directeur en interim-manager

Opdrachten:

juli 2019 - heden

Werkorganisatie De BUCH, werkzaam voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, Teammanager Administratie / Backoffice / Bedrijfsvoering

oktober 2011 - heden

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) te Baarn, Controller /Projectleider / Kwaliteitsfunctionaris / MT lidnovember 2018 - april 2020

Gemeente Utrecht, business controller sociaal domein / onderwijs

januari 2019

Gemeente Vijfheerenlanden, onderzoeker / opsteller second opinion aanschaf geautomatiseerd systeem

november 2018 - februari 2019

Gemeente Rotterdam, projectleider herindicaties 2018 Jeugd

juni 2018 - oktober 2018

Gemeente Rotterdam, projectmanager borging WMO en Specialistische Jeugdhulp 2018

mei 2018 - juni 2018

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, verdiepingsonderzoek kosten nieuwe inkoop Jeugdhulp 2018

januari 2017 - juni 2018

Gemeente Rotterdam, projectmanager inhoudelijke ICT  project Implementatie WMO en Specialistische Jeugdhulp 2018

mei 2013 - april 2018

Stichting Amerpoort te Baarn, programmamanager transities, controller, projectmanager

januari 2016 - januari 2017

Gemeente Rotterdam, projectleider declaratie / facturatie Jeugd (inclusief Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond)

april 2015 - juli 2016

Stichting Lijn5, manager bedrijfsvoering, Staflid control en advies finance

oktober 2013 - december 2015

Gemeente Rotterdam, financieel projectleider transitie AWBZ-WMO

februari 2011 - mei 2013    

Stichting Amerpoort te Baarn, Controller / Projectleider Capaciteitsmanagment

september 2010 - april 2014

Stichting Pameijer, projectmanager Project Implementatie AW319 en AZR 3.0 (optimalisatie PlanCare Dossier), projectmanager ICT projecten: planning en roostersysteem, ROM (Routine Outcome Measurement)

juli 2010 - juni 2011

Zorgaanbieder 's Heeren Loo, projectmanager Project Extramurale Productieregistratie in PlanCare Dossier

januari 2010 - januari 2011

Zorgaanbieder 's Heeren Loo, manager Bedrijfsondersteuning

januari 2008 – januari 2011      

Werkmaatschappij Jeugd Lijn5 Stichting (WMJ) De Opbouw te Driehuis (NH), Controller/Adviseur

maart 2009 - december 2009

Woonzorgcentra Haaglanden te Den Haag, Controller

september 2008- mei 2009    

Stichting Amerpoort te Baarn, Controller

nov. 2007 – Jan. 2008   

Finace financial services BV, Senior controller 

In loondienst:

 2001 - 2007        

owm Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a., Manager Control (CFO) tevens Chief Compliance Officer

Zorgverzekeraar/ particuliere ziektekostenverzekeraar (aanvullende verzekering), assurantiebemiddeling en Zorgkantoren (uitvoering AWBZ). Lid managementteam, rechtstreeks rapporterend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, leidinggevende van 45-65 personen. Aantal medewerkers: 550; omzet 1,5 miljard euro.

1995 - 2001        

Stichting Reclassering Nederland (SRN) te Utrecht, Concerncontroller, tevens hoofd van de afdeling Kwaliteit en Control.

Lid managementteam, rechtstreeks rapporterend aan de Algemeen Directeur, leidinggevende van circa 15 personen en functioneel aan de administrateurs van de vijf hofressort bureaus. Aantal medewerkers: 2000; omzet 120 miljoen euro. 

1993 - 1995    

Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen te ‘s-Hertogenbosch, Hoofd Financieel Economische Zaken.

Lid managementteam, rechtstreeks rapporterend aan de Directeur van de Federatie, leidinggevende van circa 25 personen. Van 1993 tot en met 2001 vervulde Paul tevens de rol van ambtelijk secretaris van de Stichting Nationale Reclasseringsactie, een fondsenwervende instelling.

1982 – 1993       

Ministerie van Justitie te Den Haag, Financieel sector beheerder reclassering (1988/1993);

Beleidsmedewerker begrotingsaangelegenheden (1985-1988);

Financieel beleidsmedewerker (1982/1985)

 1978 - 1982        Diverse functies

Onder meer bij het Ministerie van Defensie als financieel beleidsmedewerker.

                      

Mobiel nummer:                  06 41 23 70 63
 

 https://nl.linkedin.com/in/paultrossel