Noordwijk advies

 consultancy en interim-management B.V.

  

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s), en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. en Opdrachtgever.

1.2 Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. zal bij de uitvoering van de Interim-overeenkomst alle zorgvuldigheid betrachten met inachtneming de gedragsregels zoals die zijn neergelegd in de gedragscode van de Raad voor Interim Management (december 2002).

2. Interim-overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tot uitvoering van een interim-opdracht tussen Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. en Opdrachtgever, hierna te noemen "Interimovereenkomst", komt tot stand indien Opdrachtgever de Interimovereenkomst van Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. getekend heeft, geretourneerd heeft aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. of indien Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. begint met de uitvoering van het Interim-opdracht.

2.2 De duur van het Interim-opdracht kan door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. verlengd worden met een door Opdrachtgever aan te geven periode. Opdrachtgever doet een verzoek hiertoe aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. minimaal vier (4) kalenderweken voor de afloopdatum van de Interim-overeenkomst tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3. Uitvoering van de Interim-overeenkomst

3.1 De in de Interim-overeenkomst genoemde opdrachtnemer, hierna te noemen de "Interim-manager" zal de werkzaamheden met betrekking tot het Interim-opdracht uitvoeren.

3.2 Indien de Interim-manager de werkzaamheden met betrekking tot het Interim-opdracht niet kan verrichten wegens ziekte, vakantie en/of verzuim, worden geen uren in rekening gebracht.

3.3 Indien de Interim-manager om redenen vermeld in artikel 3.2 of om andere redenen niet meer in staat is de werkzaamheden met betrekking tot het Interim-opdracht uit te voeren, is Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. gerechtigd om een andere Interim-manager aan Opdrachtgever voor te stellen. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de voorgestelde Interim-manager, zal deze de werkzaamheden met betrekking tot het Interim-opdracht verrichten op de voorwaarden zoals uiteengezet in de Interim-overeenkomst.

3.4 Indien binnen 15 werkdagen na aanvang van de Interim-overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever niet tevreden is over het functioneren van de Interim-manager, heeft Opdrachtgever het recht vervanging van de Interimmanager te verlangen. In dat geval zal de Interim-overeenkomst overeenkomstig worden aangepast. Opdrachtgever is in dit geval verplicht de hieruit voortvloeiende kosten aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. te vergoeden.

3.5 Indien Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. niet in staat is de Interim-manager te vervangen, heeft Opdrachtgever het recht de Interim-overeenkomst te beëindigen. Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. noch Opdrachtgever heeft in dat geval recht op schadevergoeding, met uitzondering van de kosten zoals genoemd in artikel 3.4

4. Facturering en betaling

4.1 De tarieven van Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. zijn uitgedrukt in Euro’s per uur (uurtarief) en exclusief omzetbelasting.

4.2 De Interim-manager verantwoordt schriftelijk de door hem/haar gewerkte uren. Die verantwoording wordt maandelijks door Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Het voor akkoord getekende formulier dient als basis voor de facturering.

4.3 Wanneer de werkzaamheden van het Interim-opdracht in minder dan één (1) maand moeten worden voltooid, brengt Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst 50% van het voorziene honorarium in rekening. Het nog niet gefactureerde deel van het werkelijke honorarium te vermeerderen met eventueel gemaakte (reis)kosten wordt direct na afloop van het Interim-opdracht gefactureerd.

4.4 Wanneer de werkzaamheden van het Interim-opdracht langer duren dan één (1) maand geschiedt de facturering aldus: het over de desbetreffende maand gewerkte en verantwoorde uren wordt tegen het afgesproken uurtarief bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede de gemaakte (reis)kosten, vermeerderd met de wettelijke Omzetbelasting.

4.5 Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. betalen. Alle betalingen zullen op een door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. aan te wijzen bankrekening worden gedaan.

4.6 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

4.7 Indien Opdrachtgever jegens Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. in verzuim is, is Opdrachtgever verplicht de door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 250,-

5. Wijziging omstandigheden

5.1 Indien de omstandigheden zich gedurende de Interim-overeenkomst wijzigen, zullen Opdrachtgever en Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. overleg plegen teneinde de Interim-overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. behoudt zich in dat geval het recht voor de Interimovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of nalaten of (anderszins) functioneren van de Interim-manager.

Opdrachtgever vrijwaart Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. tegen aansprakelijkheid jegens derden.

6.2 In geval dat artikel 6.1 om welke reden ook buiten werking wordt gesteld, dan wel door de rechter ongeldig wordt verklaard, zal de aansprakelijkheid van Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. nimmer meer bedragen dan het in rekening gebrachte en betaalde honorarium.

6.3 Vermeende schade als bedoeld in 6.2 zal uiterlijk binnen 4 kalenderweken na ontstaan schriftelijk bij Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. gemeld dienen te worden.

6.4 Vermeende schade als bedoeld in 6.2 laat tijdige betaling van de factuur conform art. 4 onverlet.

7 Tussentijdse beëindiging

7.1 Ieder van de partijen kan de Interim-overeenkomst tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van:

§ één (1) maand, voor Interim-opdrachten tot zes (6) maanden;

§ twee (2) maanden, voor Interim-opdrachten langer dan zes (6) maanden, indien zij van mening is dat de uitvoering van het Interimopdracht niet meer kan plaatshebben conform de Interimovereenkomst.

7.2 Beëindiging dient door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

7.3 Indien Opdrachtgever de Interim-overeenkomst tussentijds heeft beëindigd, heeft Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. recht op een vergoeding gelijk aan het totale bedrag dat Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. zou hebben ontvangen tot aan het einde van de Interim-overeenkomst.

7.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te beëindigen.

8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever verplicht zich alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van het Interim-opdracht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het verstrekken van alle voor het Interimopdracht noodzakelijke gegevens en informatie.

 

8.2 Opdrachtgever verbindt zich geen door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. voor het Interimopdracht voorgedragen cliënten in dienst te nemen of voor zich of een derde te laten functioneren binnen een termijn van één (1) jaar na de voordracht door Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. anders dan na betaling van een ‘finders fee’ aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. van 15% van het jaarsalaris waartegen de Interimmanager in dienst treedt.

8.3 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de bepalingen uiteengezet in dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging en/of compensatie vatbare, boete verschuldigd aan Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. van € 15.000,--. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van Noordwijk advies, consultancy en interim-management B.V. op vergoeding van de werkelijk geleden en/of te lijden schade.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Interimovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.